قرارگیری در آدرس نهایی

در این مرحله تمام پارامترها و موارد موردنظر مشتری انجام شده و تیم فنی نیز سایت را از تمام جنبه های لازم برای دسترسی عمومی اماده کرده و اکنون در آدرس نهایی قرار میگیرد. بله دسترسی سایت عمومی شده و زین پس کاربران از هر جایی امکان دسترسی به وب سایت شما را خواهند داشت.