اجرای نسخه داینامیک سایت

بر اساس گفتگوهای اولیه، نوت قراردادی، نقشه سایت و سایر اطلاعات مفید، نسخه اولیه داینامیک سایت اجرا شده و در اختیار کارفرما قرار میگیرد، پس از آن معمولا زمانی معادل یک تا دو روز در اختیار ایشان قرار میگیرد تا نسخه ارائه شده سایت را بررسی و نظرات خود را در این رابطه در اختیار مجری قرار دهد. تجربه نشان داده هر چقدر در مرحله اول یعنی تهیه نقشه سایت و گفتگو درباره نقطه نظرات مشتری، دقت و مطالعه بیشتری صورت گرفته باشد خروجی کار در این مرحله سریعتر تایید شده و پروژه به مرحله بعدی میرود.