بررسی موجود بودن دامین

چنانچه می خواهيد برای موسسه، فعالیت یا هر موضوعی سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای آن می باشد، به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامین يا Domain مي گويند هر نام یا آدرس اینترنتی از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود.